http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpg 

Folytatás.....

 

A fejvonal


Ez a legkomolyabb vonal a tenyéren.
Jelentősége legtöbbször a jellemre, az úgynevezett férfias karakterre vonatkozik. Nőknél is a legfontosabb bizonyíték.
A fejvonal közvetlenül a szívvonal alatt fut, majdnem mindig párhuzamosan, miután előbb a mutató- és hüvelykujj között egyesült az életvonallal.
Jelez: tiszta ítélőképességet, ha egyenes és hosszú. Öreg bíráknak, államférfiaknak tenyerén igen mély ez a vonal. De látható uzsorások, pénzzel kereskedők tenyerén, amikor is csaknem a tenyér széléig ér.
Ilyenkor nagyfokú kapzsiság, sőt undok fösvénység jelvénye.
Költők kezén a fejvonal a csuklóvonal felé hajlik. Idealistát, tisztalelkű, ártatlan szívű embert lehet sejteni az ilyen fejvonal mögött.
A nők bizonyosan rabszolgájukra akadnak e férfiakban, akiket hazugságaikkal könnyen félrevezethetnek; de jaj annak a nőnek, aki túlságosan visszaél az idealista férfiak hiszékenységével. Csúf, keserű kiábrándulás jön a rajongás nyomán.
Nők kezén a fejvonal gyakran a csuklóvonalig ér.
Babonát, álomlátást, misztikusságot jelent ilyenkor e vonal. Az ilyen nők hisznek álmaikban, és fanatikusan ragaszkodnak a babonáikhoz. Sohase mernek beleszeretni abba a férfiba, akivel pénteki napon ismerkednek meg. Legjobb nem bolygatni hitükben e nőket, bűbájosságuk gyakran tragikusan hat környezetükre. Ha ilyen nő álmában ablakokat látott, nem mer elmozdulni hazulról, fél az időváltozástól.
Szívbajt jelez a fejvonal kezdete, amely a szívvonal mellett ered.
Félénk, senkiben sem bízó, otthonülő, magányt kereső elvonult lelkületű, bátortalan emberek tenyerén a fejvonal és az életvonal egymásba fut a tenyér közepéig.
Ezek az emberek csak nehezen megközelíthetők, és szinte készen találják őket a csalódások. De nemcsak a világról, önmagukról is a legrosszabb véleménnyel vannak.
Ha költők: nem hisznek saját tehetségükben. Természetesnek találják mellőztetésüket. Ők azok a beteges emberek, akik szinte boldogtalanok, ha valamely szerencsétlenség, kellemetlenség nem érte őket napközben.
Ha az élet- és a fejvonal nem érintkezik egymással: bátor embert jegyez.
Ezek az emberek fanatikusan bíznak abban, hogy nekik minden sikerül, amihez fognak. Nem csodálkoznak szerencséjükön, ellenben felháborodnak, ha valami kedvük ellenére történik.
Többnyire önhitt, elbizakodott emberek jelvénye. De mert bátrak, többnyire szerencse kíséri útjukban.
A nagyon halovány fejvonal: gyermekek és magukra hagyott nők jelvénye. Az erősen kifejlett fejvonal nagy emlékezőtehetséget is jegyez. Ifjúkorban jön értük a halál, ha fejvonaluk a végén (a kisujj felé) a szívvonalhoz hajlik. Az ilyen emberek többnyire előre érzik korai halálukat.
Természetük szelíd, engedékeny, megbocsátó. A szomorú zenét kedvelik, és sohasem erőszakosak szerelmükben.
A kettős fejvonal minden régi és új megfigyelés szerint rendkívüli szerencse jelzése. Az ilyen emberek örökölnek amerikai nagybácsiktól. Bizonyos, hogy előbb-utóbb váratlanul meggazdagodnak. Még a sorsjegyeik is nyernek. Szerencse, szerencse.
Ritka tünemény, de nagyon baljóslatú a három fővonal: a szív-, élet és fejvonal egyesülése.
Olyan halált jelez, amelyet senkinek se kívánunk. Erőszakos halál jelvénye ez, amely halált valamely közeli rokonunk kezétől szenvedünk. Mielőtt azonban kimondanánk ítéletünket, vizsgáljuk meg mind a két kéz vonalait.
A bal jóslat csak akkor érvényes, ha mindkét kézen egyformák e vonalak.
Bika jegyében születetteknél a fejvonal egyenes alakja: erős férfiasság jelvénye. Nőknél is nagy akaratot mutat.
A Szűz jegyében: a fejvonal fejlettsége nőiesség, lágyság, gyöngédség.
Úton járó ember erős fejvonala jó kereskedőt jegyez. Az ilyen ember kineveti a nőket, sohasem hisz szavaiknak. Hitetlenségét azzal magyarázza, hogy nem láthat a nők szívébe. De nagylelkű és jó barát, amíg a nők hűtlenségéről meg nem győződött. Ilyenkor hamar felejt. Sohasem szenved nőkért.
Nők erős fejvonala eszességet, de érzékiséget is jegyez.
Napvonal néven ismerjük a gyűrűsujj alatti vonalat.
A holddombból eredő napvonal: gazdagság jegye.
Az életvonalból induló napvonal: jelentősége ugyancsak kedvező, de az elért sikert nem magunknak köszönhetjük. Gazdag és előkelő rokonaink támogatása nélkül eredménytelen volna minden küzdelmünk. Bizonyosan boldogulunk az életben, sohasem ismerjük meg a szegénységet és a nélkülözést, de mindig csak mások támogatásával juthatunk előre.
Az ilyen jelű férfiak rendszerint asszonyuralom alá jutnak.
Úton járó embernél jó vásárt jelent. András napja után, adventben ugyanez a jóslat: jelez közeli házasodást is.
A napvonal a tenyér közepén: nagy viszontagságokat, esetleg hosszú utazásokat jelez, amíg vagyoni függetlenségünk elérkezik. Sok verejték, sok sikertelenség, sok keserűség, sok hiábavaló fáradalom, álmatlan éjjel az ára ennek a vagyonnak.
Ha a szívvonalban ered a napvonal: késő vénségünk, fehér fejünk, megtört életkedvünk, örömtelenségünk éri meg a gondtalan jólétet, amikor már nem tudunk örvendezni se pénznek, se nőnek, csupán orvosunktól várjuk sorsunk megfordulását. A hosszú, erőteljes, szabályos napvonal látható magas rangot elért férfiak kezén.
Jelez: előmenetelt pályájukon és megérdemelt elismerést. Egy jósnő szerint: legalábbis királyi tanácsosságot jelent. Annyi bizonyos, hogy rendjel nélkül nem érünk koporsónkig.
- Úton járó embernél szerencsés szerelem és egyéb ismeretség is következtethető. Szilveszter éjjelén: nagy előhaladást mutat hivatalunkban.
Az ágas-bogas, zavaros, elmosódó napvonal: gyengeség jelvénye. Jelzi ellenségeink diadalát, irigyeink kaján örömét, gonosz emberek felülkerekedését. E jellel örökös kellemetlenségre számíthatunk boldogulásunkban. Bármiként igyekszünk: haragosaink mindig találnak alkalmat, hogy szorgalmunkat, életmódunkat kigúnyolják.
Családi életünkbe konkolyt hintenek; ezek a férfiak örökké kételkednek a nők hűségében, minden névtelen levelet elhisznek, és szerencsétlenek még akkor is, ha özvegyek lettek.
Három egyenlő napvonal: hírességet jegyez, de nem boldogságot is. Ezek az emberek gyakran sírnak akkor, mikor senki sem látja őket. A hírnevük néha megsegíti őket egy nő szerelmének elérésében, de ez a szerelem nem bizonyul valódinak. Örökösen hiú, öntelt, páváskodó nők környezetét díszítik, és önmagukat vetik meg gyengeségükért.
Nőnél nyugtalanságot, hiúságot, elégedetlenséget mutat.
Jelez még: törvénytelen gyermekeket is.
A napvonal vörös színe alázatosság jelvénye.
Ha a vörös napvonal a gyűrűsujj alatti dombocskára hatol fel: kedvező.
Sok alkalmazkodóképességet, társadalmi ügyességet, érvényesülést jegyez. Ezek az emberek rendszerint alázatosak, jó magaviseletűek és mindenkinek kedvébe járnak, szája íze szerint beszélnek.
Úton járó ember: jól alkuszik. De mindennek az ellenkezőjét mutatja a csillag, amely a vörös napvonal végén látható. Vagyonunkat elveszítjük, szorgalmunk gyümölcsét nem élvezhetjük, jólétbe sohasem juthatunk, ha a napvonalon kereszt alakú jel mutatkozik.
Úton járónál: igen nagy, váratlan veszteséget jegyez. Meglopják, megcsalják, kijátsszák, ha kereskedő. A nők kinevetik. Vagyonát elveszíti asszony miatt. A Kos jegyében születettek erős napvonala: jó gazdát mutat. Az Ikreknél sok töprengés, álmatlanság jelvénye. Szentmihály napján születetteknél a mély napvonal szerencsés gazdálkodást jegyez. Szűz havában (nőknél) veszélyességre mutat. Újholdban világra jötteknél a mély napvonal váratlan szerencse.
 
A májvonal
 
a jósnők, holdkórosok, a jövőbelátók, médiumok kezén igen kifejlett és a Boszorkányok Háromszögét alkotja a sors- és fejvonallal a tenyér közepén.
Ezek az egyének határozottan hetedik érzékkel bírnak, hogy az eseményeket előre meglássák.
Néha csak az időváltozások, a hosszú vagy rövidebb évszakok megtudása a képességük - a hosszú teleket, nyarakat szinte teljes biztossággal látják előre -, míg máskor olyan nagyszerű jelenéseik vannak, mint a prófétáknak.
Ez a Háromszög már a legrégibb idők óta megfigyelések tárgyát képezte az emberi tenyérben.
A félelmetes jövőbelátás gyakran szerencsétlenséget és bánatot hord magával. Nem közönséges lények jelvénye, a legtöbb esetben betegség, korai halál hírnöke.
 
A májvonal
- amely a csuklóvonalnál kezdődik és az életvonal mellett húzódik - világosan látható alakjában: jó egészséget, víg kedélyt, jó emésztést és lelki megelégedettséget jelez.
Halovány májvonal szervezeti gyengeség, betegség, képzelődés és gyötrelem jelvénye.
Ritka, mint a fehér holló a májvonal, amely a kisujj alatti dombocskáról, a Merkurról nevezett hegyecskéről indul, és ív alakban eléri a Holddombot.
Nagyra hivatott, különös, de nem mindig szerencsés sorsú emberek jelvénye. Nemzetünk megváltói vagy árulói, az emberiség nagy férfiai, vallásalapítók és nagy pápák jelzése.
Ilyen májvonala volt Luther Mártonnak. Minden kereszt, amely a májvonalon található: betegség előhírnöke.
Szabályos, erőteljes, kétségtelenül felismerhető májvonal vidorságot, szellemességet, életrevalóságot és sok barátot mutat.
Míg a májvonal hiánya: léhaság, könnyelműség, élénkség, nyugtalanság és felületesség jele.
A szabálytalan, szakadozott, bizonytalan májvonal rosszindulatú ember mutatója. Epés, csúfolkodó, mindenkivel elégedetlen emberek viselik e jelet. Többnyire a negyvenedik esztendőben kezd szakadozni májvonalunk, ha időnket hiábavaló munkára fecséreltük.
Csalódott, tönkrement, mérges emberek jegye, akiknek barátságát könnyen megnyerhetjük, ha résztvevő szóval közeledünk feléjük.
A májvonal jelzi leginkább a betegségeket is.
Gyakori hideglelések, gyomorrendetlenségek mutatója a közepén piros és máshol elhalványodó vonal.
Ha kettétörik a májvonal: tüdőbajt rajzol, amely előbb-utóbb halálunkat okozza.
E vonalon is a sötét pontocskák rossz ómenek. Minden pontocska egy nagy betegségnek jelzője.
Budai embernél vízbefúlást is jelent.
A kettős májvonal, mint minden duplikátum: a legnagyobb szerencse.
Délszaki születésűek, ha májvonaluk mellett párhuzamos vonal húzódik: egyházi pályára lépnek.
Skorpió jegyében születetteknél az erőteljes májvonal: vidám asszony barátságát, szerelmét jelzi.
Ikrekben: rövid, de boldog házasságot.
Kosban: száműzetést.
Úton járó ember világos májvonala zavartalan kedélyt, jó álmot, az utazás iránti előszeretetet és víg ismeretségeket jegyez.
Balkezes embernél a határozott májvonal: éles észt mutat.
Szent Iván napján születetteknél annyi feleség, ahány láncszemből áll a vonal.


A házasság
vonala mindig nagy megfigyelésben részesült a tenyérjósoknál.
Fontos vonal ez, mert körülbelül megfejti életünk folyását.
A házasság férfiaknál és nőknél kihatással van az élet minden körülményére.
A kisujj melletti és a Merkúr dombjára haladó házassági vonal a tenyérjóslásnál sok minden érthetetlenséget felföd.
A törvényes pap előtt kötött házasság vonalai elég hosszúak és mindig jól fejlettek. Nem lehet összetéveszteni egyéb vonalakkal, világosan megmutatják: hányszor kötünk házasságot életünkben.
Ne ijedjünk meg, ha két-három vonalat veszünk észre kisujjunk alatt. Ezek a vonalak csak akkor jelentőségesek, ha valóban, határozottan fejlettek - ilyenkor aztán kétségbevonhatatlanul mutatják jövőnket; míg az elmosódott vonalacskák csupán azt jegyzik, hányszor terveztünk házasságkötést, amelyet nem valósítottunk meg.
Ha valóban komoly volt szándékunk, és a szerelmünk is érdekelt volt, nem csupán csapongásunk: ennek nyomát világosan mutatják a vonalacskák, amelyek a kisujj alatti dombról a szívvonal felé ágazódnak. Mindegyik vonal egy füstbe ment házasság képe.
Nincs kizárva, hogy szenvedtünk is az elmaradt házasságért, de a sorskörülményeket nem győzhettük le.
Ezért e vonalacskák nem a csapodárság (nőknél: kacérság) jelvényei.
Nem rajtunk múlott, hogy a házasság elmaradt.
Tervezett érdekházasságoknak nincs nyomuk. A tenyér csupán a szívbeli vonzalmakra felel. A szerelmi házasság félreismerhetetlen jelet mutat a mutatóujj alatti, úgynevezett Jupiter-dombon. Kereszt mutatja e helyen a szerelmi házasságkötést.
Meg kell figyelnünk a kereszt fekvését. Ha a kereszt pontosan a mutatóujj gyökerén fekszik: ifjúkori szerelmünket pecsételjük meg a házasság szentségével. Ezeket a házasságokat rendszerint igen korán kötik, nyomban a törvényes életkor beálltával, de nem ritkán kiskorúak frigyét is ez a jel fedi.
A házassági kereszt a domb közepe táján az első, heves ifjúság elmúltával, de még mindig égő szerelemből létrejött házasság képe.
Nőknél rendszerint a huszonhatodik életévben, férfiaknál huszonhét esztendős korban jön létre e házasság, ami azonban teljesebb boldogságot jelent, mint a kiskorúak frigye.
A domb alatti kereszt egy késői házasság jelvénye. A férfi rendesen negyvenedik éve felé szánja rá magát, hogy ifjúkori ideálját feleségül vegye. A nő nem megy férjhez fiatalon.
Mintha már félig-meddig lemondott volna a házasság reményéről. Hervadt szerelem ez, amely a szép őszi napok verőfényéhez hasonlatos. Ritkán mutat gyermekáldást, inkább csendes, megértő együttlét, amely sok akadály, várakozás és türelem után következik.
Nemegyszer hosszú távollét előzi meg az ilyen házasságot, és valóban próbára teszi a szívek őszinte érzését.
Még különösebb jelentőségű a házassági kereszt, ha az a fej- és életvonal egyesülésénél fekszik.
Ilyenkor késői öreg korban részesülünk a házasság szentségében, és hajlott korral találjuk meg boldogságunkat, amelyről lemondottunk.
Télidőben meleg kályha, csendes este az ilyen házasság. Bizony hiányzik belőle az ifjúság heve, de boldoggá teszi az öreg kor bölcsessége. Az ilyen emberek többnyire vidéken, falvakban élnek, és hosszú várakozásuk gyümölcsét áhítatos szívvel fogadják.
A házassági vonal megtörése vagy kettévágása egy másik vonal által jelzi, hogy házasságunkban nem leszünk boldogok, és rövidesen elválunk.
Az elválás rendszerint annak a hibájából történik, akinek kezén a fentebb leírt jel látható.
Nők kezén a kettétört vonalak száma mutatja, hogy hány törvényes férjük lesz életükben.
Férfiaknál néha csak hosszadalmas szerelmi viszonyokat jegyeznek a harántvonalak.
A boldog házasság jelvénye mindig mély és egyenes vonal. Késő öregségig tartanak e házasságok, és csetepaték nem zavarják. Nyugodt emberek jelvénye, akik a házasságban nyugalmat, csendet, megelégedést keresnek. Jutalmuk puha ágy, csendes meleg, gyermekek.
Karácsonykor hálósipka, később érmelegítő.
Az özvegységet a szívvonal felé elhajló házasságvonal jegyzi.
Az lesz özvegy, akinek kezén a jegy van.
A szívvonal felé hajló házasságvonalon mutatkozó pontocska: özvegységünket erőszakos haláleset idézi elő.
A halálesetnek jelvénye még a mellék házasságvonalnak feltűnő rövidsége. Ez a rövid vonal első szerelmünknek (esetleg jegyesünknek) korai halálát jegyzi. S erre a szerelemre egész életen át gondolunk. Bármi történik velünk, ennek a halottnak emléke sohase halványodik el. Melankolikus embereknél némi boldogtalanságot jelent. Ez a mély szerelem, amely rossz napjainkban sóhajt lelkünkben.
Férfiak kezén az apró házassági vonalak a szerelmi viszonyok kalendáriuma.
A nőtlenség vagy vén leányság jelvénye a kisujj alá hajló házasságvonal.
Szerencsétlen jegyesség: a kétfelé váló házasságvonal. A tenyér szélén kétfelé váló vonal: mi leszünk a szenvedők.
Úton járó ember ágas-bogas házasságvonala sok balkézről való feleséget jegyez. Északi vidéken lakók mély házassági vonala: örök hűség.
Délen: nem lankadó, forró szerelem, amely a legkésőbb korig mulattatja a házastársakat.
Az egyenlítő táján nagy érzékiség jele.
A Balaton mentén csókos házasság.
Szent Mihály napján született embereknél a boldog házasság csak az élet őszén következik el.
József napján világraj ötteknél: a házasságot korán kötik. Szökőévben heves, de változékony szerelmeskedés.
 
Csuklóvonal
 

Hármas, karperec alakú: késői örömök jelvénye.
Jelez öregségünkben való gazdagságot, jótékonyságot, tisztességet, városatyaságot, megbecsülést az egyházközségben.
Egyenes vonal: nyugodalmas életet mutat.
 

Láncos, ágas-bogas csuklóvonal van a küzdelmes, sokat fáradozó, nehezen boldoguló emberek kezén.
Minden jel, kereszt, vonal: a csalódások jele.
A Vénusz-gyűrű
a középső ujjnál kezdődik és a gyűrűs- és kisujj között végződik.
Szerencsétlenek azok a nők, akiknek tenyerén mutatkozik.
Soha sem nyugszanak meg a féltékenységtől, a kielégítetlen szenvedélytől; rendesen szerencsétlenül szerelmesek, és féktelen vágyukban ölni is képesek.
Őrjöngő düh és elvakult, mindent megvető érzés a főtulajdonságuk.
Óvakodjatok e jelzésű nőktől, férfiak!
A kettétört Vénusz-gyűrű:
hűtlenség, őrjöngő érzékiség, fékevesztett szerelmeskedés, vad perverzitás jelvénye. Az elállatiasodott szeretkezés viseli e jelet. Úton járó nőknél jelent erőszakos halált idegenben.

    A tenyér dombja

    között a mutatóujj dombja szerelmi házasság, vallásosság, vidámság jelvénye.

Feltűnő domborodás: hiszékenységet, hiúságot, nyugtalanságot, némi ostobaságot, színésznői hajlamot mutat.
A dombocska hiánya: rest, önző, tétlen, hitetlen emberek kezén látható.
Jupiter dombjának is hívják.
A középső ujj dombja a józanság és a szomorúság dombja.
Ha nagy a domb: a magány jegye. Magányban kétségbeesés. Ha nincs domb: sikertelen élet.
Saturnus dombjának nevezik.
A gyűrűsujj dombja a boldogtalanság és siker dombja.
Kiváló emberek kezén látható. Nők bizonyosan bolondulnak ily férfiak után. Míg a nők gyűrűsujjának dombja: vonzza a férfiakat.
Nagy domb: kíváncsi szegénység.
A domb hiánya: lassú élet.
Hívják Apollóról.
Domb a kisujj alatt jegyez észt.
De ez az ész nem mindig praktikus. Olykor hóbortos. Olyan dolgok felé hajlik, amelyeknek semmi hasznát sem veheti az életben.
Nagy domb: ravasz ember, kis domb: hétköznapi lélek jelenléte.
Ha a domb túlságosan fejlett: kapzsi, bír vágyó, kétszínű emberrel állunk szemben.
Hívják Merkúr-dombnak is.
A tenyér szélén lévő domb az értékes emberek jelvénye.
Jegyez: bátorságot, meggondoltságot, nyugodtságot, lélekjelenlétet és megbízható barátságot.
A nagy domb azonban rossz jel: hirtelen haragú, szenvedélyes, dühös embert jelez.
A domb hiánya: a gyávák mutatója.
A csuklódomb, amely a tenyér szélén és a csukló között látható: a lelki betegségek székhelye. Itt lakik a búskomorság, a bánatosság, az elégedetlenség, a hiábavaló vágyakozás, az elérhetetlen reményesség. Költőknél a képzelőerő hajléka.
A nagy csuklódomb gonosz, türelmetlen, főfájós, ideges, mindig boldogtalan embert mutat.
Nevezik Hold dombnak is.
A hüvelykujj alatti domb a szépek jelvénye.
Szerelmes természetű, tetszelgő, finomkodó, jóhiszemű, gyöngéden gondolkodó és érző embert jegyez.
A nagy domb: az iszákosoké. Kacér, ostoba, parázna nők kezén látjuk. Valamint a könnyelmű, ostoba férfiakén.
A domb hiánya gonoszat jelez. Hideg lelkű, rosszindulatú, mogorva ember tenyerét látjuk.
A tenyérjóslás alapvonalait soroltuk fel itt. Gyakorlott, hosszú tapasztalatú jós egyebet is láthat az emberi tenyéren. Minden ember és minden tenyér más, ezért a szabályok csak feltételesek.
Legokosabb előbb megismerkedni az emberrel, akinek tenyeréből jósolni akarunk.  
 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa