http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpgA Halak (Pisces) jellemzése:

A Halak csillagképén február 20 és március 20, között halad keresztül a Nap.

Szimbóluma: Hagyományosan két ellentétes irányba úszó hallal szokták ábrázolni, melyeket egy fonal mégis összeköt. Ezek az emberek kettős természetét képviselik, a fizikai látható lényét és a rejtett valóságot, ami a testi érzékelhetőség mögött létezik. Mindkettőnek van saját célja, melyet el akar érni, de ez a két cél irányában különböző. A Halak szülött úgy érzi, mintha két különböző irányba löknék egyszerre, s ez a belső késztetés különösképpen tudatalatti lényében van így. Erre a kettős lökésre kétféle módon reagál. Gyakran, ha szembe kell nézni a veszéllyel a hal elrejtőzik. Ez a kettős erő határozatlanságot, bizonytalanságot eredményez. A hal némasága átvitt értelemben azt jelenti, a Halak emberének szavát nem hallják és így nem is értik meg az emberek.

Jelélben: ismét mutatkozik a kettősség. A Halak szülött jól játssza szerepeit és sokszor más színben tünteti fel magát, mint amilyen a valóságban. A jel is utal az ember testi-lelki kettősségére, amely ugyanakkor egységet is alkot.

Uralkodóbolygója a Jupiter és a Netűn. Angliában az asztrológusok hajlamosak úgy gondolni, hogy a Netűn, mint új elv, főleg a Halakkal van kapcsolatban. Ennek az új planétának a felfedezése egyidőben történt az emberiség új fejlődésével, a tudatfeletti megismerésével, s mintha az értelem fejlődését az intuitív képességek szélesebb korú használata fokozná.

A jupiteri uralom szétterjedést, joviálisát, emberszeretet, segíteni akarást jelez. A Neptun az álmodozás, az érzékfeletti dolgok érlelője, ami idealizmust és érzelmi töltést hoz a Halak természetébe.

A szétterjedés észrevehető a kötetlenségben, a határok be nem tartásának igényében. A Neptun ködössége nyilvánul meg abban, hogy a Halak-ember nem szívesen néz szembe a realitásokkal, inkább álmodozó, az ideált az ideálist keresi, melyet a magasrendű típus meg is talál egy magasabb szférában.

A Halak változó minőségű, negatív töltésű, víz-jegy. A változó minőség jelenti a körülményekhez való alkalmazkodást. A víz jelleg és stabilitáshiány keveredése a legfogékonyabbá teszi az összes jegyek közül.

A befolyásolhatóság abban nyilvánul meg, hogy általában az erősebb áramlatnak enged. A negatívitás visszahúzódottságot, zárkózottságot ad, ami rejtettséghez és mélységhez vezet, amit nehéz felfogni.

Ügyeiben igényli a támogatást, a "medret", mely a "víz"-nek partot ad. A víz erős érzelmi beállítottságára utal. A Halak-típusúak közül kerülnek ki a legkifinomultabb lelki életet élő emberek. Ennek egyúttal következménye, hogy érzelmi benyomásokra erősen reagál, s intuíciója fejlett. Ez a víz egyúttal eszünkbe juttathatja a halak otthonát - a tengert, mely végtelenül mély, időnként nyugodt, mégis képes hirtelen változásokra, viharokra. Ártalmatlan első pillantásra, de a nyugodt felszín alatti áramlások veszélyesek lehetnek.

A hangsúlyozottan Halak személyiség:

Alapvetően emocionális, ösztönösen beleérző, megérző és szétáradó. Hangulata a lelkesültség és a depresszió végletei között ingadozik, A vízhez hasonlóan mindent visszatükröz és úgy alakul, ahogyan a víz felveszi a tartály alakját. Ez abban vehető észre, ahogy másoktól függ, ahogy mások támogatására szorul. A jegy legjobb képviselőinek képessége egy olyan nagymértékű fogékonyság, mely racionális ésszel nem magyarázható forrásokból merít. Bár ennek a képességének csak akkor veheti hasznát, ha előbb szellemét, értelmét eléggé képezte. Minden művészeti ág képviselője tudja, mert megtapasztalta, hogy legjobb alkotásait az inspiráció pillanataiban készítette. Ilyen emberek képletében a Halak jegy kiemelkedő szerepet játszik.

Ez vonatkozik azokra a materiális téren tevékenykedő emberekre is, pl. tudósokra, akik álomban, vagy az ébredés pillanatában kapnak megoldást egy problémára.

Képessége, hogy átvegye a benyomásokat, megmutatkozhat abban is, hogy mint médium feladja saját személyiségét és egy más ember hangján szólal meg. Ez akkor is látható, mikor egy tehetséges színész elrejti saját személyiségét és felölti a szerep jellemét, melyet játszik.

Lelkében határtalan emberszeretet él, melynek gyökere az a felismerés, hogy egyek vagyunk, testvérek vagyunk mindnyájan, s az Én és a Te között nincs többé válaszfal. Krisztusi életfelfogás és magatartás ered Mindebből. Szeretet, jóság, önzetlenség, sőt önmagáról megfeledkező odaadás, mely a nagy egységben átéli Istent.

Saját személyének feláldozása, odaadó, önzetlen szolgálathoz vezet, melyet másokért végez. Ez különösen így van a gyógyító, betegápoló munkánál, melyet elhivatottságból vállal. Részvéte azonnal jelentkezik, ha szenvedőt lát, legyen az ember vagy állat. Nem kérdez, nem gondolkodik, nem nézi, hogy a segítség helyénvaló-e. Vakon hozza áldozatát. Ezért sokan kihasználják jóindulatát.

Jelmondata lehetne "Egy mindenkiért, mindenki egyért! "

Mivel o maga minden pillanatban kész arra, hogy másokért minden kérés és hívás nélkül is az életét áldozza, ezért azt várja, hogy embertársai is hasonlóképpen cselekedjenek vele. Természetesen itt éri a legtöbb keserű csalódás.

A megfoghatatlanhoz, érzékfelettihez való vonzalma kapcsolatba hozza a Halak-szülöttet mindennel, ami misztikus, ami szép, ami nem e világról való. Ezekre a dolgokra mondanak a gyakorlatibb emberek -akiknek talán még nem sikerült felfedezniük a látszat mögött a lényeget, - hogy "ködös álmok", "légvárak", "ábrándok". De kérdés hová jutna a világ, ha nem lennének emberek, akik már itt a földön meglátják a "mennyországot " és nem cselekednének érte? A Halak jegye a szimbóluma a keresztre feszített Isten fiának. Tekintetéből a mártíromság csendes zokogása érezhető ki. A fejlett Halak embert a sok baj azonban nem töri le, belenyugvási képessége igen magas idealizmusában találja forrását.

Túlfinomult lelkületének szüksége van arra, hogy megszépíthesse az élet hazugságait, a valóság piszkait és aljasságait. A mindennapit is költészetté emeli. Idealizmusában lelke csakugyan part nélküli és határtalan, mint a tenger.

A gyakorlati életbe nehezen tud beilleszkedni és ennek következtében gyakran telve van ki nem mondott panasszal.

Némasága miatt nemigen lehet tudni, mit gondol, mit akar. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában. Minden Halak ember egy bonyolult keresztrejtvény, egy élő találmány. Ezért sokszor o lesz a meg nem értett, vagy félreértett ember. Gyakran még legnemesebb segítokészségét sem képes a tömeg megérteni. Foként innen származik ösztönösen visszavonultsági kényszere.

A Halak emberének vérmérséklete szangvinikus, mélabús aláfestéssel. Akarata érzés szerű, változó és szeszélyes. Annyira befolyásolható, hogy o a született "jó ember", aki, ha rossz társaságba keveredik, önkénytelenül sodródik a bűnbe.

Felfogóképessége jó, amit egyszer megtanult, nehezen felejti el. Kettős természetének megfelelően sokoldalú és sorsában is megmutatkozik ez. Nyugodt, barátságos modorával, szeretetre méltó egyéniségével tiszteletet és tekintélyt tud szerezni.

Művészi téren képes arra, hogy valóban nagyot, maradandót alkosson. Különösen zenében, táncban, festészetben, színészetben képes önmagát felülmúlni. Egészen különleges szín- és formaérzéke van, ezért szereti a szépet, s igényel egy bizonyos mennyiségű kényelmet is.

A Halak gyermek:

Gyermekkorban szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Gyengéd, szelíd, ölelni valóan kedves, kecsesen finom.

Nem valók neki a durva játékok. A vizet, a vízi sportokat kedveli, ezért jó, ha korán megtanul úszni, evezni. Szívesen mesél hosszú történeteket álmairól. Fejlesztőleg hathat rá, ha a szülő bátorítja: írja le álmait. Igen fontos számára a jó családi légkör. Állandóan szüksége van törődésre, szeretetre. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel. Szívesen jár szülei, szerettei kedvében. Igazságérzete igen fejlett, s ha méltánytalanságot tapasztal, elkeseredik.

Szülőként:

Meleg szeretettel fordul gyermeke felé, de nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével és partnerei megértést várni tőle.

Szerelemben:

Ragaszkodó és megbocsátó. Jó barátságra is törekszik. Kedves, figyelmes. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem kapcsolataiban, mert ez fantáziáján kívül idealizmusát is kielégíti. Lehet poétikus, lírai szerető, de a házasság pénzügyi vonatkozásait illetően nem nagyon gyakorlatias. Egy erősebb partnert igényel. A Halak no házias és kitűnő családanya. Szem elött tartja a közös boldogságot, a család jövőjét.

Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Erős vágy él benne a gyermek iránt.

Házasságban a személyes szerep, a gondoskodás és áldozatkészség szorosan összekapcsolódik.

Életmód és szabadidő-tevékenység:

Boldognak érzi magát, ha van egy erős támasza, aki gondoskodik anyagi szükségleteiről, hogy o magát átadhassa a művészetnek, zenének, költészetnek, a gazdag fantáziával teli írásnak.

Akkor van igazán elemében, amikor ösztöneit követi és kapcsolatban marad a saját tudatalatti énjével és ebből a tudatalatti, széles nagy birodalomból nyeri inspirációit.

Könnyen tud kapcsolatot teremteni más emberek tudatalatti "én"-jével is, ezért sikeresen foglalkozik telepátiával, tisztánlátással, pszichometriával és hasonló képességek felhasználásával.

Sokoldalúsága bő választási lehetőséget ad neki az életmódok között. Szabadidős-tevékenységeinek művészieknek, vízzel kapcsolatosaknak, ritmikusnak, nem túl energikusnak kell lenniük, váltakozva a vidámtól a filozofikus elmélyülésig.

Munkában:

Vezetőnek kedves, szeretetre méltó, megértő, de sokszor hiányzik a kellő határozottság. Az orvosi, pszichológusi, betegápolói hivatás mély együttérzést kíván és kapcsolatban van a gyógyítással és a kórházi világ visszavonult életmódjával, így kiváltképp megfelel egyéniségének.

Papok, lelkészek között gyakran találunk erősen Halak-jellegű egyéneket, akik erős vágyat éreznek arra, hogy segítsenek a rászorulókon.

A Színpadon kitűnő karakterszínész lelhet, mivel könnyen magára ölti annak alakját, akit megszemélyesít.

A tengerrel, vízzel, folyadékkal kapcsolatos tevékenységek vonzzák.

Betegség:

Ennek a jegynek túlérzékenysége, túlzott fogékonysága, emésztési, idegrendszeri zavarokat okozhat. Mérgezések és narkotikum hajlam is előfordulhat.

A Hal-tulajdonságok eltúlzása, vagy torzulása:

Oda vezethet, hogy kitartás hiányában az élet zord valósága elől mélabús reménytelenségében, jövőtől való félelmében a kábítószerekhez, alkoholhoz menekül, mely sűrű fátyollal borítja be a világból kikapcsolódni vágyó elméjét, szépre és szeretetre éhes lelkületét.

A túlzásba vitt segítségadásban kifárad, s ilyenkor mártírnak érzi magát, s ez panasz áradatban, sírásban, sértődöttségben nyilvánulhat meg. Rajongó lelke ítélőképességet elhomályosíthatja. A rengeteg belső ellentmondás, túlérzékenység, idegi megterheléshez, lelki betegséghez vezethet. A kényelemszeretet túlzásba vitele tékozlóvá, lustává nemtörődömmé tehet.

Az elfajzott típus médiumi képességeit csalásra használhatja. A vágy, hogy felülemelkedjék az anyagi világ nyűgéből, nem eredményezhet mást, mint menekülést a kötelezettségektől, a felelősség vállalásoktól.

Köd homályosíthatja el látását és ilyenkor gondolkodása, viselkedése zavarossá, bizonytalanná válhat. Az ilyen ködösség megtévesztő. Ennek megtévesztés, becsapás lehet a következménye.

Természetes hajlamainak korlátozását okozza, ha anyagias szemléletre, vagy túlságosan a szabályoknak alávetett életmódra kényszerítik. Ennek eredménye aggodalmaskodás, vagy alkalmatlan

 

 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa