http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpgA Vízöntő (Aqarius) jellemzése:


Az állatöv 11. jegye a nap január 21 és február 19 között halad keresztül.  


Szimbóluma az ember vizeskorsóval. Régi ábrázolási módja: ember helyett angyal öntötte a vizet, jelképezve ezzel, hogy az "élet vizét" az érzékelhetőn, megismerhetőn túli égi forrásból meríti, s szabadon hinti szét, érdemre való tekintet nélkül az emberiség javára. Az ősi keleti népeknél a víz a lelket jelentette: a lelket, mely az értelmen, s az észszerűségen túlnézve intuíciójával, inspirációktól hajtva meglátja a lényeget.
A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez s ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik.
Jele: az egymás fölött el helyezkedő két hullámvonal. Régészeti kutatások azt tárták fel, hogy a hullámvonal a régi korokban a vizet jelképezte, s úgy gondolták, a jel ezt a szimbólumot fedi. Az idők folyamán ez az elképzelés módosult, s a két hullámvonalat a bölcsességet jelképező kígyókkal hozták analógiába.
Modern korunkban a Vízöntő jelleg a tudományok iránti érdeklődésben különösképpen megmutatkozik. A Vízöntő ember józan ésszel kidolgozza intuitív elképzeléseit, hogy azok a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Figyelme különösképpen a rádiózás, a radar, a film irányába fordul, melyeknél szükség van a " hullámokra". Uralkodó bolygója a Szaturnusz, a karma bolygója. A karma jelentése: minden tettnek megvan a gyümölcse. A Szaturnusz jelképezi a korlátozást, a merevítést és adja a komoly, mély gondolatokat a valódi elmélyedés képességét.
Mindez a Vízöntő ember személyiségében körültekintésben, felelősségérzetben, kötelességtudatban mutatkozik meg. A vélemények megoszlanak abban a kérdésben, hogy társuralkodónak tekintsék-e az Uránuszt-t. Az asztrológusok sok rokon vonást ismernek fel az uránuszi tulajdonságok s a Vízöntő tulajdonságok között.
Az Uránusz az újító, a reformátor, a modern előrehaladás serkentője, a szabadság és függetlenség jelképe. Az uránuszi emberről elmondható, hogy ötletszerű és ennélfogva kiszámíthatatlan. A számára különleges dolgokat szereti. Érdeklik a modern technika vívmányai.
A forradalmár Uránusz uralma küzdelmet hoz a személyiségébe. Az uránuszi függetlenség, szabadságvágy és a hagyománytisztelet hiánya ellentétesnek tűnik a szaturnuszi óvatossággall és higgadtsággal. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a dolgot nem éppen a forradalmár az, aki rendíthetetlenül és mereven ragaszkodik elképzeléseihez?
A Vízöntő pozitív töltésű, szilárd minőségű levegő jegy. A szilárd minőség határozott jellemet jelent, aki ragaszkodik ahhoz, hogy céljait a saját maga elképzelte módon valósítsa meg, s ettől nehéz eltéríteni. Kitartóan véghez viszi, amit elhatározott, vagy elvállalt.
Szívósan, állhatatosan küzd az eredményért, s azt vasmarokkal meg is őrzi.
A levegő-elem intellektuális, szellemi és művészi érdeklődést és tehetséget ad. Könnyű felfogást, változatosság iránti szeretet, sokoldalúságot és minden újnak a szeretetét.
A két minőség látszólag ugyan ellentétes, de valójában kiegészítik egymást, mert a szilárd minőség a szétforgácsolódást megakasztja.
A levegőre jellemző közlékenység a gondolatok, információk szállításában, s az eszmék, emberkapcsolatok közti széthintésében mutatkozik meg.


A hangsúlyozottan Vízöntő-személyiség:


Talán két kép: a szfinx és az udvari bolond különösen megvilágítja a mélyebb lényét. A szfinx messze tekintő, mindenen keresztülnéző mosolyát látjuk tükröződni a Vízöntő-ember arcán, jobban mondva azon a maszkon, amit hord. Nem árulja el mit érez, mit gondol és mit akar. Az udvari bolond szerep megengedi, hogy a legmélyebb igazságokat, a legragyogóbb szellemességeket, a legszélesebb megjegyzéseket dobhassa oda a hatalom birtokosának. Ezt teszi a Vízöntő-ember is mikor a szfinx-álarc mögül a szavak fegyverét használja az érinthetetlen pozíciókban ülőkkel szemben. Kivétel nélkül minden Vízöntő-szülöttben benne rejlik az isteni szikra, a lángész valamilyen adottsága. Magas szellemiségű reformer, aki maga is szül új, eredeti értékes ideákat és emellett érdekli minden új gondolat, eszme, mely telve van lehetőségekkel. Sokszor annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontok is vannak az övén kívül.
A francia forradalom jelszóvá "Szabadság, egyenlőség, testvériség" akár a Vízöntő-ember jelszóvá is lehetne. Ebből következik, hogy a hierarchiát nem szereti, a korlátokat nem viseli, a gátakat lerombolja. A saját elvárásainak szeret eleget tenni. Szellemi, értelmi adottságaival a gondolat területén is szabad teret követel. Személyes szabadságához ragaszkodik. Hűséges azokhoz, akikkel baráti kapcsolatra lép, a személyes szabadság tiszteletben tartásával.
Igazságérzete az egyenlőséget tartja mércének, így a kivételezést elítéli. Eszményeinek mindenkor hangot is ad. A reálisnak nevezett korlátozott maggondolások nem állják útját, az érzékfeletti világban találja meg az annyira keresett, eszményi beteljesülést.
Szereti a művészetet, a tudományt. Minden érdekli, ami szokatlan. Él benne a megismerési vágy, hogy behatoljon a természet titkaiba. Szívesen belemélyed okkult kérdésekbe. Idealista, lelkesültségre hajló képzelete határtalan magasságokba ragadja és ez valódi alkotóművészetre képesíti.
A magasabb rendű típus becsületes, hűséges, türelmes, tapintatos, nemes lelkű, megbízható, természetes becsvágyú, jó diplomata.
Nagy igazságérzete jó békítővé teszi. Akarata erős, állhatatos, akadályt nem ismerő. Legjellegzetesebb tulajdonsága az emberszeretet és a szociális érzék. Nagyon finom érzésű, eszmevilágában eltér a mindennapitól, ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Emberismerete szinte látnoki, megérzi más emberek terveit, szándékait.
Szeretetre méltó és társaság kedvelő annak ellenére, hogy Szaturnusz-hatásként néha igényli az elvonultságot, mikor elmélyedhet gondolataiban. Mivel a kivárás embere, szándékait nem árulja el, s hogy ez sikerüljön neki, álarcot tesz fel.
Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot-hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a lehangoltság között gyakori.
Az Uránusz minden szülöttjét többé-kevésbé különcködővé teszi, ezért fellépésében sokszor mutatkozik meg valami különös kiszámíthatatlanság. Életében az Uránusz gyakran idéz elő hirtelen változásokat, sorsfordulókat.
Feltűnően jó a matematikai képessége. Kitűnő filozófus válhat belőle, de bölcsessége mellett egy-két bizarr gondolat is kiütközhet.
Egészség terén a szervek közül kiváltképpen a keringési rendszer, az alsó lábszár, a bokák igényelnek nagyobb védettséget. Idegrendszere labilis.


A Vízöntő, mint gyermek:


Igen értelmes, okos, minden érdekli. Szívesen olvas, zenét hallgat, tanulmányozza a természetet, de amit éppen csinálni "kell" azt nem. Az iskolában általában sok a barátja, mert segítőkész és figyelmes. Szüleit "eredeti ötleteivel" arra készteti, hogy figyeljenek rá, s ha nem kap megfelelő képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Jó, ha a szülök tisztában vannak azzal, hogy gyermekük nem tiszteli a szokásokat, hagyományokat, s ne próbálják ilyenre kényszeríteni. Annak, aki megnyerte szívét - őszinte barátjává válik.


A Vízöntő, mint szülő:


Bohém és intellektuális. Játszani, hancúrozni szeret gyermekével. Mivel a Vízöntő-ember nehezen viseli a kötöttségeket, szeret jönni-menni szabadon, ezért gyerekére sokszor kevés ideje marad. A levegő- és a tűz jegyű gyermekeket a lazaság és rendszertelenség, amelyet Vízöntő szülője részéről tapasztal, nem zavarja, de a föld- és a víz-jegyű gyermekek ezt nehezen viselik. Szülő-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére.


A munka területén:


Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. A magasrendű típus jó vezető. Fonókként tág kereteket ad. E jegy szülöttéi közül sok feltaláló kerül ki.
Bármilyen hivatást választ, mindig a haladó, új eszméket fogja képviselni. Különösen vonatkozik ez a művészekre, írókra, festőkre, szobrászosokra. A Vízöntő-emberek a levegő meghódítói. Jó színészek és táncművészek kerülnek ki soraikból.
 

Szerelemben:


Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem olyan lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, s ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Az uránuszi ötlet szerűség próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúg programokat.
Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha a partner nem figyel rá, vagy túl sok az elvárás, akkor elmegy.
Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. Partnere lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni.
Szerelme esztétikai alappal bíró és szellemi. A szerelemben és házasságban is fontos számára a barátság. Mélyen tud szeretni és a fix jegyek hűsége mutatkozik meg kapcsolatában.
Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, hogy ha a másik belátja, hogy a Vízöntő-személyiség szabadon akarja folytatni szellemi érdeklődését és eljárogatni barátaihoz.
A tiszta Vízöntő a szerelemben is újító forradalmár, mint élete összes megnyilvánulásában. Ki nem állhatja a mindennapost, a közönségest, a kitaposott utakat.


Életmód és szabadidő-tevékenység:


Jó esze van a tanuláshoz és gyorsan keletkező zseniális ötletei ahhoz, hogy jó műveltséget ésszerűen felhasználja. Leginkább tudományos téren és a művészetek terén tudja kifejezni magát, mert képes egy problémát új megvilágításban látni. A hullámelméletnek és minden fénnyel kapcsolatos dolognak a megértése hajlamossá teszi, hogy ilyen irányú tanulmányokkal foglalkozzék.
A fényképezés, az elektromossággal való tevékenységek, a rádió, röntgenológia, radiológia, a különleges, szokatlan tárgyak tanulmányozása pl. archeológia, asztrológia kedvelt tevékenységei közé tartoznak.
Szívesen foglalkozik világnézeti kérdésekkel. Politikailag valószínűleg haladó eszméket vall.
Klubok, társaságok tagsága jobban megfelel egyéniségének, mint a nagyon szoros személyes kapcsolatok.
A Vízöntő tulajdonságok eltúlzottsága vagy torzulása:
Lázadóvá teszi az egyént, akinek szilárd elképzelése, hogy a világnak el kellene fogadnia az o drasztikus változtatási gondolatait. Fanatikus reformátorrá, agitátorrá válhat. Végleges eredetisége különcködésnek, szertelenkedésnek hat. A szaturnuszi oldal depresszióban és elszigetelődésben nyilvánulhat meg, mivel csalódások érik, amikor céljait nem tudja elérni. Forradalmi újító céljainak elérésében eltévesztheti a lényeget azt gondolván, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez a hibás szemlélet anarchistává teheti. Természetes ösztöneinek gátlását okozza, ha túlságosan konvencionális, unalmas, konzervatív életet kell élnie. Ilyenkor elégedetlenné, zúgolódóvá válhat

 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa