http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpgA Tenyér vonalai

 

A tenyér jelei már bepillantást engednek az ember jövendőjébe is.
 

A spanyol cigány asszony vagy a nagyvárosi jósnő a tenyérvonalakból keresi a jövendő titokzatos arcát. Ezek az eltörölhetetlen, semmiféle praktikával meg nem változtatható nyomok: mintegy az ember élettörténetét példázzák. Eleven könyv a tenyér a hozzáértő előtt. Azért vigyázzunk, hogy ellenségünknek vagy olyannak, akiről feltehető, hogy később ellenséges érzelemmel viseltetik irányunkban: ne mutassuk meg tenyerünket. Nem tudhatjuk, hogy kinek van birtokában a rejtélyes tudomány, amelynek révén bepillanthat életünk titkaiba, jövendőnk fátyolja alá.

Különösen a vetélytársnők óvakodjanak egymás tenyértitkainak megismerésétől. Sok keserv, hiábavaló bánkódás és gyanúsítás maradt volna a másvilágon és nem égette volna álomtalan éjszakák párnáját. De ne mutassuk tenyerünket olyanoknak sem, akik nem értik a tenyérjóslást, és csak vaktában keresgélnek jeladásokat a vonalak ágazatai között.

Megbízható, tapasztalt jósnők nem tévesztik el a dolgukat.  Ha tenyerünkbe nézünk: különböző vonalakat és dombokat láthatunk. Némelyek csak a bal kezet (a szívoldalt) veszik figyelembe, holott a tapasztalat szerint tenyerünknek vonalai mindkét kezünkön egyformák.

Ritka, mint a fehér holló az az ember, akinek kezén elütnek a jelek nagyjában egymástól. Ezek a rendkívüli emberek nemhiába jelöltetnek meg a sorstól. Lángész vagy téboly kíséri lépteiket. Néha világjelentőségű férfiak, máskor veszedelmes gonosztevők kezei és tenyerei különbözők.

A mi megfigyeléseink nem vonatkoznak a rendkívüliségekre. A mindennapi emberek sorsának megismeréséhez bármelyik kéznek tenyere alkalmas.

Legfeltűnőbb tenyerünkön az a vonal, amely körülbelül a csuklónál kezdődik és gyakran végigvonul az egész tenyéren, és a középső ujj dombjában végződik.

A neve:sorsvonal.
A sorsvonal rendes körülmények között metszi azt a két párhuzamos vonalat, amely tenyerünk közepe táján látható.
Az ujjakhoz közelebb eső vonal neve: szerelem vonala.
Alatta húzódik a fejvonal.
A hüvelykujjat félkörben átölelő vonal neve: életvonal.
A gyűrűsujjnál, az úgynevezett Napdombnál végződő és a tenyér hosszában a Holddombból eredő s az ujjak felé húzódó vonal neve: napvonal.
A kisujj külső részén húzódik a házasságvonal.
A fejvonallal és a sorsvonallal a tenyér közepén háromszöget alkotó vonal a májvonal.
A csuklón a karperec alakú kettős, hármas vonal neve: csuklóvonal, míg a félkör, amely tenyerünkön a mutatóujj és a kisujj között található: Vénusz gyűrűje.

Ezek a vonalak az élet patakjainak jelképei.
Ezeken a patakokon ömlik végig mindaz, ami velünk történt vagy történik. Ők szállítják a vér hullámain fájdalmainkat, örömeinket. Ők mutatják életünk hosszát, sorsunkat és szerelmünket.

Szerencsénk is e vonalak közé van elrejtve. S tenyerünkből ejtjük ki szerencsénket.
A tenyér az élet tanítója. Ő közli velünk, hogy mi van körülöttünk. S benne rejtőznek az erők, amelyek képessé tesznek, hogy végigélhessük életünket.
 

Legfontosabbnak tartják az életvonalat, amely nem kereszteződik egyik vonallal sem, nem a szerelem vonalával, nem a sorséval.
Egyedül vonul meg a hüvelyk körül, mint maga az élet, amelyet voltaképpen egyedül kell végigélni: szenvedéseivel, hosszadalmasságával. S egyedül is kell meghalnunk, bármily viszontagságos, társas, mozgalmas volt életünk.
A páros kettős életvonal: rendkívüli szerencsét jelent az összes vélemények szerint. Nagyon ritka tenyérjós láthatta még színről színre ezt a kettős életvonalat, amely a legenda szerint még azokra is szerencsét hoz, akik csak egy percre láthatták. Ha pedig megérinthették kezükkel: gazdagság, vagyon jár nyomában. Szemere Miklós, a nem régen elhunyt milliomos: díjat tűzött ki a kettős életvonalú tenyérrel rendelkező ember kezére. De Budapesten nem találtak senkit, akinek dupla életvonala volna a tenyerén.
 

Öreg jósnők dicsekednek vele, hogy ők a wels-i herceg, a későbbi Eduárd király tenyerén láttak kettős életvonalat.
A páros életvonalnak világosan, nyomatékosan kell mutatkoznia a tenyéren, s nem téveszthető össze a haloványabb, úgynevezett belső életvonallal, amely már sűrűbben található, és jelentősége az, hogy valakit annyira szeretünk, hogy életünket is szívesen feláldoznánk érte.
Ez a belső életvonal a nők vonala. Boldog lehet az a nő, akinek kedvese ily vonalat rejt tenyerén. Ezt a titokzatos vonalat viselték kezükön azok a férfiak, akik kedvesük kesztyűje után az oroszlánketrecbe léptek.
Ám a nők kezén is kedvező jelentősége van a belső életvonalnak. Gyermekeit imádó anyát, férfiak önfeláldozó hitvestársat, szeretők hűséges, kitartó szerelmest lelnek bennük.
 

Az életvonal jelzi, hogy meddig tart életünk.
Régi megállapítások szerint: a szabályos, hibátlan életvonal legkevesebb kilencven esztendőt jelez.
A tenyér közepe felé hajló és a nem teljes félkörű vonal jelentősége hatvan esztendő.
A szabályos, hosszú, egyenletes életvonal: a betegségmentes, nyugodt életet jelképezi; míg a szabálytalan, a halovány, a vékony, az ágazatos, megszakításos vonal: tizenkét betegséget jelez, amely tizenkét szakadék feltalálható az életvonalon.
A feltűnőbb szakadások; súlyos betegségeket jelentenek.
Az életvonal, amely a hüvelyk alsó tagján két ágban tűnik el: korán beköszöntő, nyomorult vénség mutatója.
Hirtelen halált jelez a kettétört vonal. Ámde azt mindkét tenyérnek ugyanazon a helyen kell mutatni.
Kereszt alakú jelecske, amely négyszögecskébe van zárva: nagy veszély. Ámde menekvést is jegyez.
Az életvonal végén az apró kereszt alakú jelecskék: rossz életmódú, dorbézoló, zavaros szerelmű embert sejtetnek.
Bika jegyében született embernél az életvonal erőteljessége nagy családot jegyez.
Nőknél szerencsét a házasságban. - Kos jegyében az erőteljes életvonal hosszú öregség jelvénye.
Úton járó ember életvonala erőteljességével, fejlettségével nagy utakat jegyez. De szerencsét is mutat, valamint kellő bátorságot a sötét országutakon.
Ha úton járó ember életvonalán sötét pont mutatkozik: idegenben leli halálát.
Piros pont: idegenből való házasodás jele.
Több piros pont: több feleség különböző városokban.
 

A sorsvonal
A sorsvonalnak nagy jelentősége van. Mutatja ez a vonal a különbséget, amely a bal és jobb kéz között van.
A bal kéz sorsvonala jelentőségteljesebb, mint a jobb kézé.
Lónyainénál a bal tenyér sorsvonala döntő. Ezért ajánlom mindkét tenyér sorsvonalát összehasonlítani, és összehasonlítás után mindig a bal kéznek kell adni az elsőséget.
A sorsvonal (sorsunk vonala) már az anyaméhben feltűnően jelentkezik.
A gazdagoknál és fényben, pompában születetteknél, fejedelmi sarjaknál a bal kéz oly erősen mutatja a sorsvonalat, hogy azt összetéveszteni más vonallal nem lehet.
A csuklónál kezdődik, és ingadozás nélkül vonul felfelé a tenyéren.
Ha eléri a középső ujj dombocskáját: boldogságot, szerencsét, az élet gyönyörűségeit jelzi.
Ámde, ha átlépi a dombocskát és a középső ujj gyökerénél végződik: veszedelmes jelentőségű.
(Nők egész életükben sírnak, férfiak komorak, szomorúak, nemegyszer bűnösök.)
A jobb kézen erőteljes sorsvonal egyéni, senkivel meg nem alkuvó, elszánt, bátor, nem ingadozó sors jelképe.
A férfiak e jelben: biztosan megbízhatók. Ígéretük szentírás. A nők nem könnyen felejtenek. És öregségükben, évek elmúltával is lehet számítani szívük érzelmeire. Sohasem gyűlölik meg, akit szerettek .
A holddombon eredő sorsvonal azt jelzi, hogy egész életünkben mások rabszolgái leszünk: szerencsénket nem tartjuk saját kezünkben, hanem mások keze irányítja sorsunkat.
A tenyér közepe táján kezdődő sorsvonal: nehézséges életet jegyez. Végig az egész életen kísérnek gondok, akadályok, örömünk aszályos, míg aggodalmunk oly hosszadalmas, mint az őszi eső.
Az életvonalból kiágazó sorsvonal: a leggyakoribb. Mindennapi embereket, középszerű sorsokat, lemorzsolt, észrevétlenül elmúló életeket jegyez. Igénytelen, csendes, hétköznapi események kísérnek.
Nőknél: közömbös házasság, piaci gond, gyermeknevelés jelvénye.
A fejvonalnál eredő sorsvonal ugyancsak az érdektelen, sőt ostoba élet jele. Ezekről az emberekről sohasem írnak regényeket: Legfeljebb annyi történik velük, hogy elrontják a gyomrukat. Születtek, éltek, meghaltak, egy fejfa marad utánuk a temetőben.
Ezek az emberek csak harmincéves korukban kezdenek élni.
A szívvonalban végződő sorsvonal: a leggyakoribb a szívbajosoknál.
A holddombból egyenes irányban a szívvonalba haladó sorsvonal a szerencsés házasság vonala.
Ezek az emberek többnyire jelentéktelenek, közönségesek. De egy váratlan házasság által mindent megnyernek. S ettől kezdve életük nyugodalmas, gondtalan, zavartalan. Nyolcvan évig élnek, és sohasem kételkednek a feleségükben, még ha megcsalta is őket.
Nőknél ez a vonal a késői, az utolsó szerelmet is jelenti. Negyvenesztendős korukban gyulladnak szerelemre, amely boldoggá, boldogtalanná teszi őket. De bármily görcsösen ragaszkodnak szerelmükhöz: legfeljebb anyai szerepet tölthetnek be ideáljuknál.
Az elmosódott eredetű sorsvonal: a szerencsétlen gyermekkor jelvénye.
Keresztek, foltok a sorsvonalon: a vándorló emberek tulajdonságai. Minden egyes jelecske: életváltozást jegyez.
Többnyire utazás áll előttük. Jelez: új feleséget, új otthont, új várost is. - Egyetlen kereszt jelentősége: öröm, amit gyermekeinkben találunk fel.
Nagyon rossz jel a kettős sorsvonal. Két életet jelent, amelyet felváltva élünk, nappal egyiket, a másikat álmainkban.
Valóságos életünk oly gyötrelmes, hogy legszívesebben menekülnénk belőle az örökös álomba. Ha nem leljük meg tenyerünkön a sorsvonalat, azt jelzi, hogy nem éltünk, nem élünk, csak véletlenül belepottyantunk a világba.
A sorsvonal hiánya: szegénység.
Skorpió jegyében született embereknél a sorsvonal nagysága, mélyedése: jelentékeny, nyomot hagyó életet jelképez.
Ikrekben: örömöt gyermekeinkben.
Szűzben (nőknél): szerencsés szerelem jele.
Úton járónál a sorsvonal haloványsága és ágazatossága: asszonyok miatt való kellemetlenség jelvénye. Vigyáznia kell, hogy asszony miatt súlyosabb természetű szerencsétlenség ne érje idegen városban. Mindenesetre az ilyen embernek óvakodni kell egy idegen nőtől, aki veszedelmet hoz.
 
A szívvonal
amelyet szerelem vonalának is szokás nevezni, a mutatóujj alatt kezdődik és feltűnően vonul egyenes irányban a kisujj alá; el nem téveszthető, minden tenyéren feltalálható, és természetszerűleg összefüggvén a szerelemmel, a tenyérjósok a legnagyobb jelentőséget tulajdonítják neki.
Minden jós és jósnő legelőször a szívvonalat veszi vizsgálat alá.
Az másodrendű kérdésnek látszik, hogy meddig élünk.
Akinek kezén hiányzik a szívvonal, az megrendelheti koporsóját. Halálos kimenetelű betegségekben tűnik el a szívvonal, az élet vége, a szerelem elmúlása.
Az elhalványodó szívvonal se a boldog emberek jelvénye. Életunt öngyilkosjelöltek, végleg elkorhadt, magaunt emberek kezén eltünedezőben a szerelem vonala.
A szívvonalt két részre lehet osztani:
felső részre, amely az ujjak felé terül el;
alsó részre, amely a tenyér felé ágazik.
A felső részen a nemes, nagyszerű, magasztos szenvedélyek nyomait keressük.
Az alsó rész jelei pedig az érzékiség, állatiasság, mohóság, durvaság, erőszakosság jegyei.
A bánat jelvénye a szívvonalon mutatkozó mélyedés.
Ezek az emberek a temetőt látogatják, és sohasem felejtenek.
Igen nagy szívnemességre, jóságra mutat a kettős szívvonal.
 

Nézzük eredeténél a szívvonalat.
A mutatóujj alatt kezdődik, és első ága rendszerint a mutatóujj alatti dombocskára igyekszik, amely dombot Jupiterről neveznek.
Ez az ágacska mutatja azt, akit az életben valóban, igazán felejthetetlenül szeretünk.
Ez a főszerelem jele, amely halálunkig elkísér.
Gyakran találunk mellékágacskákat a főszerelem mellett.
Ahány ágacska: annyi szerelem.
Alakjuk, mélységük, hosszúságuk jelzi, hogy milyen mértékű lesz a mellékszerelem. Idetartoznak a szezonszerelmek, fürdőhelyeken kötött ismeretségek, útközben lelt gyönyörök, egyik napról a másik napig elfelejtett érzelmek, hevek, andalgások.
Az óráig tartó szerelmek, amelyek legfeljebb egy ráhullott falevél nyomát hagyják lelkünkön. Szerelmek, amelyek nyomban csak egy kis kalanddá válnak, és évekig nem kísértenek.
Ha valamelyik ágacskán piros pontot fedezünk fel: az boldogtalanságot jegyez.
Ha a főágon van a piros pont, nagyon rossz jel. Mutatja, hogy életünk végéig reménytelenül szeretünk. És ez a reménytelenség, esetleg fájdalmas csalódás halálunk órájáig elkeseríti életünket.
Sohasem lehetünk boldogok. Ideig-óráig felejthetünk a mellékszerelmek ágacskái között, de elrepül az érzés, és a boldogtalanság főszerelmünk miatt nagyobb fájdalommal tör reánk, mint azelőtt.
A legtöbb melankólikus, elkomorodott, elhallgatott férfinak ilyen piros pontocska van a tenyerén. De a tébolydákban, a magányokban is fellelhetők a boldogtalan szerelem piros ponttal megjelölt lovagjai.
Nők, akik hasonlóképpen megjelöltetnek: elfelejtik a mosolygást. Kivételes eset, hogy az ágacska a piros ponton túl is folytatódik. Szerencsés állása ez a csillagképnek. Új, nagy és főszerelem áll utunkon, amelyben boldogságunkat feltaláljuk.
Bár a régit, az egyetlent végleg sohasem felejthetjük el, és álmatlan éjszakáinkon meglátogat. Általában minden megszakítás vagy jegyecske, amely a szívvonalon látható: a bánat jegye.
A középső ujj alatti dombocskán: Szaturnusz dombján búskomorság a pirosság jelentősége.
Apolló dombján (a gyűrűsujj alatt) oktalan gondot mutat
A kisujj alatt, Merkúr dombján: fösvénység, tudatlanság a következménye.
Kék pontok: a siker pontjai; sötétebb pontok: a betegségeké.


Nézzük most a szívvonal alakját.
A villa alakú szívvonal a legkedvezőbb jel.
Úgy férfinál, mint nőnél: a szívnemesség, nagylelkűség, hűség jelvénye. Az ilyen jelű férfiak csak egyetlenegyszer szeretnek életükben. Ez a szerelem nem alkuszik, nem tétovázik, nem okoskodik: olyan szilárd, mint a vallás. Sohasem múlik el, és mindvégig hajlandó a nő segítségére lenni, még a késő öregségben is. Ezek a férfiak, ha szerelmüket nem érhetik el, agglegények maradnak.
Nőknél ugyancsak életbevágó jelentősége van a szívvonal villájának. Ugyancsak egyszer szeretnek, mint az Azrák. Bármily távol, bármily messzire távozott el a szeretett férfi: sohasem felejtik. De szerelmük hűséges marad a halott szerelemmel is.
Ezek a nők mindvégig szeretik a férfiakat, akiket tömlöcbe zártak, akik háborúban fogságba estek, akik messzi idegen országokba kivándoroltak, akik valamely véletlen folytán eltűntek. A hűség, a nem felejtés az ő hitük. Meghalnának, ha örök szerelmükben megingatni akarná őket valaki.
 

Nyugodt lehet az a férfi, aki a messzi tengereket járja, és a csillagos égboltozat alatt hazagondol, neje nem felejti el őt, kedvese visszavárja.
A vándorlók felhős országutain nők szemei reménykedve követik a férfiak lépteit.
A szívvonalról lefelé hajló ágacskák a szokásos magyarázat szerint testvéreinket, rokonainkat jelentik.
Ezek a láncok, keresztek csalódásokat jegyeznek atyánkfiaiban. A férfiak kezén itt vannak a bosszúállás vonalai is. Kemény, határozott alakú kezeken féljünk a bosszú vonalaitól.
Ha a szívvonal a mutatóujj és a hüvelyk között találkozik a fej- és életvonallal: jelentősége borzasztó.
A meggyilkoltak kezén találtak ilyen jelet.
Gonosz ösztönök, bűnös hajlamok mutatkoznak a szív- és fejvonal érintkezésében.
A középső ujj alatt kezdődő szívvonal erőszakos szerelmeskedés képe. Ha ugyanitt megszakad a szívvonal: korai halált mutat.
Az alattomos, hízelkedő, kétszínű hűtlen jellemek tenyerén a szívvonal a fejvonal közelében húzódik.
Végére hagyjuk a boldog emberek szívvonalát.
"Ha a szívvonalról egy ágacska mutatóujj alatti dombra megy, egy másik ágacska pedig a mutatóujj és középső ujj közé: családi boldogság."
Halak jegyében születetteknél a szerelemvonal sápadtsága: önszerelmet, nemegyszer természetellenes szerelmi hajlandóságot jegyez.
A "görög szerelem" gyakori az ily nők életében. Szapphó tenyerén volt e jel.
Bököly jegyében: a szívvonal erőteljessége hosszú, megelégedett, csendes családi életet is jegyez.
Általában, akik a téli hónapokban születtek: inkább bízhatnak a szívvonalak jóslatában, mint a Szent Iván napján világrajöttek.
Úton járóknál a szívvonal fejlettsége szép szerencsét jelez nők körül. Az ilyen embernek egyszerre több női ismerőse is lehet, aki szerelemmel gondol rá.
Férjes asszony szerelme miatt sok gyötrelme lesz. De a szőke nők viszont őmiatta gyötrődnek.
Óvakodjon egy veres hajútól, aki elvágja szívvonalát.
 

 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa